070-7400070
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt u de privé aansprakelijkheid van uw bestuurders, toezichthouders of aandeelhouders af. Een geruststelling voor uw organisatie, maar zeker ook voor het bestuur.

Vraag een offerte aan

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders en toezichthouders worden tegenwoordig steeds sneller aansprakelijk gesteld door aandeelhouders, een bank, een gemeente, klanten, werknemers, enzovoorts. Een rechter kan vervolgens besluiten het bestuur in hun privévermogen aansprakelijk te stellen indien er sprake blijkt te zijn geweest van onbehoorlijk bestuur. Hierbij kan worden gedacht aan het onzorgvuldig beheren van het vermogen van de organisatie. Ook het niet indekken tegen belangrijke risico’s of onzorgvuldigheid bij het verstrekken van een grote opdracht kunnen hieronder vallen. Een veel gemaakte misvatting is dat enkel de bestuurder die een fout heeft gemaakt aansprakelijk gesteld kan worden. Dit is niet zo, het gehele bestuur is collectief en onbeperkt aansprakelijk.

Doordat er sneller en voor een groter bedrag naar het bestuur wordt gekeken is een verzekering om dit risico af te dekken steeds meer standaard. Een belangrijk onderdeel van de verzekering betreft de kosten tegen verweer bij een claim. Dergelijke kosten kunnen flink oplopen waardoor de verzekering al nut heeft, los van een eventuele toekenning van de claim. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan dekking bieden voor het huidige, toekomstige en voormalige bestuur. Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is beschikbaar voor de volgende rechtspersonen:

  • BV’s en NV’s
  • VOF’s en CV’s
  • Verenigingen en Stichtingen
  • VVE’s
  • Maatschappen

Wat is het bestuurdersaansprakelijkheid precies?

Iedere bestuurder van een rechtspersoon (zie bovenstaande opsomming) loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden voor het handelen en/of nalaten als bestuurder van de rechtspersoon. Hierbij kan het gaan om schade van derden (externe bestuurdersaansprakelijkheid) en/of schade van de rechtspersoon zelf (interne bestuurdersaansprakelijkheid).

Voorbeeld van externe bestuurdersaansprakelijkheid:
In het geval van faillissement, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel voor het tekort als dit het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. De bestuurders worden dan in de meeste gevallen aangesproken door de curator. Het onbehoorlijk bestuur moet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement en moet worden aangetoond. Indien de jaarstukken van de rechtspersoon niet tijdig zijn gedeponeerd, dan ligt de bewijslast bij de bestuurder.

Voorbeeld van interne bestuurdersaansprakelijkheid:
De bestuurder heeft zijn taak onbehoorlijk vervuld. Bijvoorbeeld de toezichthouders niet tijdig informeren over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, het verwaarlozen van de kredietbewaking of niet tijdig een faillissement aanvragen. Een voorbeeld bij een stichting is het niet voldoen aan de eisen voor een subsidie, zodat de subsidie moet worden terugbetaald.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Als bestuurder én als ondernemer ontkomt u er dan ook niet aan om risicovolle beslissingen te nemen namens de rechtspersoon. Mocht blijken dat door een beslissing van de bestuurder een afnemer (crediteur) bijvoorbeeld ernstig benadeeld wordt en daardoor schade lijdt, dan kan deze afnemer de bestuurders in persoon aansprakelijk stellen voor zijn/haar schade. In geval van bestuurdersaansprakelijkheid worden de bestuurders dus in hoedanigheid van privé persoon aansprakelijk gesteld. Bij een claim kan iedere bestuurder van de rechtspersoon dus in persoon worden aangesproken. Zelfs wanneer hij bijvoorbeeld niets van doen heeft gehad met de vermeende beslissing; er geldt hoofdelijke aansprakelijkheid.

Het kan zo zijn dat er beslag wordt gelegd op het huis, de bankrekening en privé bezittingen van de bestuurder. In de praktijk komt het niet snel voor dat de aansprakelijkstelling stand houdt bij de rechter. De bestuurder moet zich echter wel verweren tegen de claim. In dergelijke gevallen is het dan ook een verademing voor de bestuurder dat hij een verzekeraar achter zich heeft staan die namens hem verweer voert. Het is namelijk heel lastig om met een beslag op uw bankrekening een advocaat te betalen. In onze ogen is belangrijkste voordeel van het hebben van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering het verweer bij een eventuele claim door de verzekeraar. De dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering richt zich dus met name op de verweerkosten en het bedrag van de schade wanneer de claim slaagt bij de rechter.

Wie sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af? De bestuurder of de rechtspersoon?

De verzekering dient afgesloten te worden door en op naam van de rechtspersoon. Verzekerd onder de polis zijn in beginsel alle bestuurders van de verzekeringnemer en van haar dochterondernemingen waar zij meer dan 50% belang/zeggenschap in heeft. Het is niet mogelijk om als individuele bestuurder een polis af te sluiten. Het is bestuurders zeker aan te raden om in de gaten te houden of de premie van de polis wel is voldaan. Daarnaast is het van belang om een afdoende verzekerd bedrag te kiezen, immers alle bestuurders moeten het doen met één limiet op de polis. Het is niet voor iedere organisatie mogelijk om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit hangt af van verschillende factoren waaronder de sector en de financiële situatie van de rechtspersoon.

Hoe zit het met de uitloopdekking?

Bij sommige verzekeraars kunt u vooraf uitloop inkopen. Een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim komt het meeste voor in geval van faillissement. In de polisvoorwaarden is echter bepaald dat de polis eindigt bij een faillissement. Juist dan hebben bestuurders deze verzekering nodig, want dan volgen meestal de claims. Dit valt op te lossen door het inkopen van een zogeheten uitloopdekking. Het is dan ook van groot belang dat bestuurders de noodzaak snappen om tijdig uitloopdekking in te kopen en de uitlooppremie desnoods uit eigen zak te voldoen. In de praktijk is een faillissement een zeer lastige periode voor iedere bestuurder. Zolang er geen claim volgt denkt men vaak niet aan de dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het vooraf inkopen van uitloopdekking is een pluspunt, want dan zijn er in ieder geval geen zorgen meer over de dekking in geval van een eventueel faillissement. Ook bij het beëindigen van de onderneming, dus het ontbinden van de rechtspersoon, is het van belang om een uitloopperiode in te kopen. In de polisvoorwaarden is geregeld dat zowel de rechtspersoon (in de praktijk vaak de curator) als de bestuurders het recht hebben om een uitloopperiode in te kopen.

Wij werken o.a. samen met:

aig cnahardy hiscox liberty startstone chubb hdigerling nationalenederlanden markel